Regulamin zamieszczania reklam w publikacjach wydawanych przez wydawcę Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869, e-mail: biuro@semantika.pl, tel.: (61) 847 11 34.

Definicje i pojęcia

Terminy i pojęcia zawarte w umowie należy rozumieć w następujący sposób:

Wydawca – Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869, e-mail: biuro@semantika.pl, tel.: (61) 847 11 34, zwana dalej „Grupa Wydawnicza”.

Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna zamawiająca zamieszczenie reklam w którymkolwiek czasopiśmie wydawanym przez Wydawcę.

Regulamin – ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej, w tym zamieszczania, publikacji, emisji reklam, w czasopismach wydawanych przez Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp. j.

Reklama – każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Zamawiającego, odpłatnie publikowany w czasopismach wydawanych przez Wydawcę, jak również odpłatne załączanie do czasopism Wydawcy: wklejek, próbek towarów, insertów, wrzutek, itp. wyszczególnionych w cenniku lub ustalonych uprzednio z Wydawcą.

Insert – odrębny materiał reklamowy dystrybuowany wraz z drukowanym Czasopismem, w szczególności w formie ulotki, broszury, katalogu bądź próbki produktu, wrzucony, wszyty, wklejony, zafoliowany bądź w inny sposób udostępniony wraz z Czasopismem.

Czasopisma – czasopisma wydawane przez Wydawcę: Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869

Specyfikacja techniczna – odrębny dokument stanowiący załącznik do Zamówienia, określający wymagania techniczne cyfrowego przygotowywania materiałów reklamowych do druku przez Zamawiającego.

Harmonogram – dokument wskazujący terminy wydań kolejnych numerów czasopism, uwzględniający ostateczny termin składania Zamówień oraz dostarczenia materiałów reklamowych do druku lub insertów w danym numerze czasopisma.

Zamówienie – pisemne oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego i przyjęte przez Wydawcę lub umowa, której przedmiotem jest publikacja ogłoszenia lub reklamy na łamach czasopism wydawanych przez Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub przystąpienie przez Wydawcę do jego wykonania oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej ze złożonego zamówienia lub zawartych umów.

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Postanowienia ogólne

 1. Przyjmowanie do publikacji Reklam oraz zamieszczanie ich w Czasopismach dokonywane jest na podstawie zawartej pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym umowy, której przedmiotem chociażby w części jest publikacja Reklamy w Czasopismach, lub na podstawie odrębnego Zamówienia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. W przypadku zawarcia z Zamawiającym umowy, której przedmiotem chociażby w części jest publikacja Reklamy w Czasopismach, w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia tejże umowy. W zakresie nieuregulowanym umową obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Materiały przekazane do publikacji Reklamy muszą spełniać wymagania określone przez Wydawcę w Zamówieniu i Specyfikacji technicznej
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść publikowanych reklam. Jednocześnie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub odmowy publikacji albo też do wstrzymania publikacji reklamy:
 • jeżeli treść lub forma Materiałów reklamowych lub Reklamy jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami oraz normami wiążącymi Wydawcę, w szczególności Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy i Kodeksem Etyki Reklamy;
 • jeżeli osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia lub roszczenia wobec Wydawcy dotyczące Materiałów reklamowych lub publikacji Reklamy;
 • jeżeli Materiały reklamowe lub Reklama stanowi konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane;
 • jeżeli Materiały reklamowe lub Reklama zostały przygotowane niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej;
 • jeżeli Materiały reklamowe lub Reklama jest sprzeczna z profilem Czasopisma lub linią programową Czasopisma i/lub Wydawcy;
 • jeżeli Zamówienie dostarczone Wydawcy zostało podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Zamawiającego;
 • jeżeli brak jest możliwości publikacji Reklamy przez Wydawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 • jeżeli Reklama wyczerpuje przesłanki materiału redakcyjnego w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Prawo prasowe, Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy i/lub Kodeksu Etyki Reklamy;
 • opóźnienia zapłaty należnego Wydawcy wynagrodzenia za publikację jakiejkolwiek Reklamy Zamawiającego w terminie określonym we właściwym dokumencie;
 • wystąpienia Siły Wyższej.
 1. Zamawiający zapewnia, że posiada (lub ewentualnie, że współpracująca z nim agencja reklamowa lub dom mediowy posiadają) pełnię praw autorskich do dostarczonych Materiałów reklamowych oraz Reklamy, w szczególności do zawartych w nich znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych, projektów lub dzieł, do których prawa autorskie służą innym podmiotom, lub jest upoważniony (lub ewentualnie współpracująca z nim agencja reklamowa, dom mediowy są upoważnione) przez podmioty uprawnione do wykorzystania dostarczonych materiałów w zakresie określonym w Zleceniu Reklamy. Zamówienie reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony zaś ogłoszenie zarówno co do formy, jak i treści nie jest sprzeczne z prawem lub/i zasadami współżycia społecznego.
 2. W przypadku gdyby w wyniku publikacji reklamy Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę z tytułu roszczeń osób lub instytucji, których prawa zostały naruszone wskutek tej publikacji, Zamawiający jest zobowiązany naprawić szkodę w całości łącznie z kosztami postępowań spornych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. 
 3. Celem opublikowania Reklamy w konkretnym numerze czasopisma Zamawiający przesyła Wydawcy podpisany oryginał lub fax Zamówienia. Warunkiem publikacji Reklamy jest przesłanie przez Zamawiającego podpisanego oryginału, faxu lub skanu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamówienia uzgodnionego uprzednio z Wydawcą oraz wykonanie przez Zamawiającego jego postanowień.
 4. Na żądanie Wydawcy, Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających dane wskazane przez Zamawiającego w Zamówieniu lub których Zamawiający nie podał w Zamówieniu. W przypadku składania Zamówienia przez pośrednika (agencję reklamową, przedstawiciela, brokera, itp.), pośrednik zobowiązany jest na żądanie Wydawcy do przedstawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania przez niego czynności w imieniu Klienta/Reklamodawcy w zakresie, co najmniej określonym w Zamówieniu. Pośrednik posiada prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, jak i z szczegółowego Zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność tak jak jego Klient/Reklamodawca.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Reklamy w terminie określonym w Zamówieniu w postaci wskazanej w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do Zamówienia. W przypadku dostarczenia Reklamy nieodpowiadającej wymaganiom technicznym określonym w Specyfikacji technicznej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wydrukowanie Reklamy. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w związku z niewłaściwie przygotowanymi Reklamami obciążają wyłącznie Zamawiającego. Wydawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do nieprzyjęcia niewłaściwie przygotowanych Reklam lub, za zgodą Zamawiającego i na jego wyłączną odpowiedzialność, do realizacji Zamówienia przy wykorzystaniu niewłaściwie przygotowanych Reklam. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Reklam dostarczonych po terminie określonym w Zamówieniu jak również do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 100% wartości zamówionej Reklamy (wskazanej w zamówieniu). Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieopublikowanie Reklamy w numerze Czasopisma wskazanym w Zamówieniu w przypadku Reklam dostarczonych po terminie określonym w Zamówieniu.
 6. W przypadku Reklamy projektowanej przez Wydawcę na zlecenie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia w terminie określonym w zaakceptowanym przez Wydawcę Zamówieniu tekstu (na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w postaci pliku tekstowego, broszur reklamowych wraz z koniecznymi adnotacjami, zdjęciami, obrazkami, logotypami, itp. (dalej „Materiały reklamowe”). W przypadku niedostarczenia we wskazanym terminie niezbędnych Materiałów reklamowych lub dostarczenia Materiałów reklamowych nieodpowiadających wymaganiom określonym w Specyfikacji technicznej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieopublikowanie Reklamy w numerze Czasopisma wskazanym w Zamówieniu. Reklama zostanie opublikowana po zaakceptowaniu jej projektu przez Zamawiającego, przy czym niezgłoszenie uwag w przeciągu 2 dni od dostarczenia Zamawiającemu w formie mailowej, faxem lub pocztą projektu Reklamy wykonanego przez Wydawcę jest równoznaczne z jej akceptacją przez Zamawiającego.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest zamieszczenie próbek, insertów, wrzutek reklamowych produktu, powyższe będą dostarczone na koszt i ryzyko zamawiającego w terminie i pod adres wskazany przez Wydawcę.
 8. Jeśli materiały graficzne mają być zwrócone Zamawiającemu, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 9. Aby zmienić Reklamę w czasie realizacji Zamówienia, tj. po dostarczeniu Wydawcy podpisanego Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć nowe Materiały reklamowe lub nową Reklamę nie później niż w terminie określonym w Harmonogramie i/lub w Zamówieniu. W przeciwnym wypadku opublikowana zostanie dotychczas dostarczona Reklama. W przypadku zlecenia projektu nowej Reklamy do wykonania przez Wydawcę stosuje się odpowiednio zasady z punktu 10.
 10. O ile będzie to niezbędne do wykonania Zamówienia, w celu prawidłowego wykonania Zamówienia przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego, wraz z przekazaniem Wydawcy Materiałów reklamowych i/lub gotowej Reklamy Zamawiający nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie z tychże materiałów reklamowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia, w szczególności do:
 • utrwalania i zwielokrotniania materiałów reklamowych, w tym wytwarzania określoną techniką ich egzemplarzy, co obejmuje w szczególności technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikę cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami materiałów reklamowych, na których je utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału materiałów reklamowych albo ich egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w sposób inny niż określony w pkt b. powyżej – odtworzenie, a także publiczne udostępnianie materiałów reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w szczególności opracowania materiałów reklamowych, w szczególności tłumaczenie, przeróbka oraz ich adaptacja.

 

Płatności

 1. Za zamieszczenie w Czasopiśmie Reklamy, Insertu lub innych form reklamy wymienionych w niniejszym Regulaminie i/lub Zamówieniu, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wydawcy wynagrodzenie zgodnie z aktualnym Cennikiem, stosownie do kalkulacji przedstawionej w zaakceptowanym przez obie strony Zamówieniu.
 2. Ceny podane w cenniku reklam dotyczą zajętych powierzchni reklamowej oraz materiałów gotowych do druku. W przypadku opracowania graficzno-technicznego lub wykonania graficznego projektu reklamy według dostarczonych wytycznych (o którym mowa w pkt 10 Regulaminu), Zamawiający ponosi dodatkowy koszt, ustalany indywidualnie w zależności od powierzchni reklamowej oraz złożoności grafiki.
 3. W przypadku Zamówienia obejmującego publikację Reklamy w kilku numerach wybranego magazynu Wydawca zastrzega sobie prawo do zażądania od Zamawiającego odrębnego Zamówienia dla każdej publikowanej Reklamy.
 4. W przypadku firm rozpoczynających współpracę z Wydawcą lub takich, które w przeszłości nieterminowo regulowały jakiekolwiek należności względem Wydawcy, zastrzega on sobie prawo zażądania dokonania zapłaty z góry, w terminie do pięciu tygodni przed datą publikacji Reklamy.
 5. Za zamówioną Reklamę Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wydawcy ustalone wynagrodzenie po publikacji Reklamy, na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie wskazanym na fakturze lub Zamówieniu.
 6. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury. Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wydawcy.
 7. W przypadku nieuregulowania płatności za Reklamę w ustalonym terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki w wysokości odsetek ustawowych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 8. W przypadku zalegania przez Zamawiającego ze spłatą jakichkolwiek należności wobec Wydawcy, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji Reklam Zamawiającego lub działającej w jego imieniu lub na rachunek osoby fizycznej bądź prawnej, w tym Reklam, w odniesieniu, do których Zamówienia zostały już złożone, niezależnie do etapu ich realizacji, jak również odmówić przyjęcia nowego Zamówienia, jak również odstąpić od Zamówienia w całości bądź jego części - do czasu uregulowania należności przez Zamawiającego.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikacji Reklam w razie:
 • braku współdziałania Zamawiającego przy wykonywaniu zlecenia,
 • złożenia zasadnego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Zamawiającego,
 • zaistnienia po stronie Wydawcy okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia,
 • innych ważnych okoliczności uzasadniających odstąpienie od realizacji Zamówienia.
 1. Zamawiający może odstąpić od Zamówienia w terminie do 30 dni roboczych przed datą dostarczenia Reklamy.
 2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia wyłącznie w przypadkach wskazanych w punkcie 24 oraz w niniejszym punkcie 25 niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia na podstawie punktu 24 niniejszego Regulaminu nie jest zobowiązany do zapłaty za zleconą Reklamę. W pozostałych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia wyłącznie za jednoczesną zapłatą odstępnego w wysokości równego 100% wartości zamówionej Reklamy (wskazanej w Zamówieniu). Wydawca nie ponosi względem Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu publikacji Reklamy pomimo odstąpienia Zamawiającego od Zamówienia, o ile Zamawiający odstąpił od Zamówienia w terminie uniemożliwiającym Wydawcy wstrzymanie publikacji Reklamy, natomiast Zamawiający odpowiada względem Wydawcy stosownie do punktu 5 niniejszego Regulaminu.

 

Reklamacje

 1. Wydawca zapewnia wydrukowanie zamówionej Reklamy na dobrym poziomie zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką i standardami branżowymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw jakościowych w publikowanych Reklamach, w nakładzie większym niż 100 sztuk Zamawiającemu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury, do której to reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dołączyć egzemplarze dowodowe. Reklamacja powinna ponadto opisywać w sposób szczegółowy rodzaj wad lub usterek opublikowanej Reklamy wraz z uzasadnieniem.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie wymaganej formy pisemnej i/lub nie dołączenie do reklamacji egzemplarzy dowodowych Czasopisma powoduje utratę przez Zamawiającego prawa do reklamacji Reklamy, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tej Reklamy w wypadku jej cyklicznej emisji.
 3. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 dni roboczych liczonych o pierwszego dnia sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 30 poniżej. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji wymagało dodatkowych opinii i/lub ekspertyz podmiotów trzecich, wskazany powyżej termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na uzyskanie dodatkowej w/w opinii i/lub ekspertyzy od podmiotu trzeciego.
 4. Złożenie przez Zamawiającego reklamacji nie powoduje wstrzymania obowiązku Zamawiającego zapłaty za kolejne przyjęte do publikacji Reklamy. W przypadku, gdy Zamawiający nie uregulował w całości płatności wynikających ze złożonego Zamówienia Wydawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia reklamacji lub wstrzymania jej rozpatrzenia do czasu uregulowania w całości płatności wynikających z Zamówienia.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie publikacji Reklamy lub wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych, jak również w sytuacji, gdy materiały reklamowe nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub w Specyfikacji technicznej. W wypadku otrzymania materiałów reklamowych niespełniających powyższych wymogów, Zamawiający traci prawo do ewentualnej reklamacji i zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek okoliczności, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły produkcję lub dystrybucję wybranego magazynu, w szczególności mających charakter działania siły wyższej, takich jak pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, wojna itp., a także przerw lub zaprzestania prac drukarni, w której drukowane są Czasopisma lub zaprzestania wydawania Czasopisma, w którym Reklama miała być opublikowana. Zamawiający zrzeka się niniejszym dochodzenia roszczeń z powyższych tytułów wobec Wydawcy.
 7. W przypadku braku publikacji zamówionej Reklamy w ustalonym terminie z wyłącznej winy Wydawcy lub jej publikacji niezgodnie z Zamówieniem z wyłącznej winy Wydawcy Zamawiający ma prawo do otrzymania rekompensaty w postaci rabatu przy publikacji kolejnych Reklam w łącznej kwocie nieprzekraczającej wartości nieopublikowanej Reklamy lub dodatkowej jednorazowej publikacji Reklamy. W przypadku uznania reklamacji Strony zgodnie ustalą drogą negocjacji uzasadnioną wielkość i formę rabatu/dodatkowej jednorazowej publikacji Reklamy w zależności od stopnia lub wielkości błędnie wydrukowanego nakładu Czasopisma ze zleconą Reklamą.
 8. Niezależnie od postanowień pkt 32 odpowiedzialność Wydawcy jest ograniczona do wartości wynagrodzenia za opublikowanie Reklamy (tj. wynagrodzenia ustalonego w przyjętym zleceniu reklamowym) jak również wyłączona zostaje odpowiedzialność Wydawcy za utracone korzyści.

 

Ogólne warunki techniczne przygotowania reklam

 1. Dopuszczalne formaty plików reklamowych: PDF (jakość drukarska), TIFF, CDR (Corel Draw 11).
 2. Ogólne warunki techniczne: fonty zamienione na krzywe, modele koloru: CMYK, osadzone bitmapy o rozdzielczości 300 dpi, wymiary zgodne z formatem reklamy, w przypadku reklamy na spad (wszystkie całostronicowe) dodatkowo 5 mm z każdej strony na obcięcie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wydawcy.
 2. Zamawiający upoważnia Wydawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
 3. Kary umowne przewidziane w niniejszym Regulaminie są płatne w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. Wydawcy przysługuje prawo domagania się odszkodowania przewyższającego wysokość ww. kary umownej na zasadach ogólnych.
 4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej zaakceptowanej przez Strony.
 6. Strony zapewniają się wzajemnie, że osoby je reprezentujące przy podpisywaniu Zamówienia są umocowane do skutecznego prawnie jej zawarcia.
 7. Strony postanawiają, że treść Zamówienia jest tajemnicą dla osób trzecich i nie może być ujawniona bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.
 8. Przeniesienie przez Zamawiającego uprawnień wynikających ze złożonego Zamówienia może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Wydawcy i uzyskaniu jego pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody.
 9. Wydawca jest uprawiony do zmiany niniejszego Regulaminu jak również Harmonogramów wydawniczych, Cenników oraz Specyfikacji technicznych w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Wydawcy. Do Zleceń złożonych przed publikacją zmian, stosuje się dotychczasowe postanowienia zawarte w Zamówieniu. Wszelkie zmiany w zakresie czasopism wskazanych na stronie internetowej Wydawcy, w których możliwa jest publikacja Reklam obowiązują od chwili ich dokonania i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 10. Z zastrzeżeniem pkt. 2 w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a jakimikolwiek innymi postanowieniami zamieszczonymi na stronie Wydawcy lub opublikowanymi w jakikolwiek inny sposób, a dotyczącymi zasad publikacji Reklam obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, które w takich przypadkach będą miały znaczenie rozstrzygające.